Συνεδριάζει εκτάκτως η οικονομική επιτροπή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση { α) λόγω του  κατεπείγοντος του 1ου  θέματος ως προς την άμεση ανάγκη συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας της Δακοκτονίας έτους 2019 Νομού Δωδεκανήσου και β) λόγω του κατεπείγοντος του 2ου και 3ου  θέματος ως προς την έγκριση δέσμευσης ποσών και αντίστοιχα ανάθεσης τους για επείγουσες δαπάνες (εκλογικού υλικού) έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων } της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί, ημέρα Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010,  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».
  2. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
  3. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.