Τηλεόραση παντού για όλους δωρεάν …

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας

Σχετική εικόνα

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018-ΦΕΚ 169-Α’ και ΚΥΑ 3269/2018-ΦΕΚ 5022-Β’ )

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ( Α’ ΚΑΙ Β’ ΜΕΡΟΣ) της ανωτέρω ΚΥΑ, δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της Ελληνικής Επικράτειας και συγκεκριμένα στο Δήμο Ρόδου οι παρακάτω περιοχές :

1. Δ.Ε ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

 • Στεγνά

2. Δ.Ε ΑΤΑΒΥΡΟΥ

 • Κάμειρος Σκάλα

 • Λακκίον

 • Μανδρικόν

 • Κρητηνία

3. Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 • Ψίνθος

3. Δ.Ε ΚΑΜΕΙΡΟΥ

 • Αγία Ελεούσα

2. Δ.Ε ΛΙΝΔΙΩΝ

 • Πεύκοι

4. Δ.Ε ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

 • Μαχαιριά

 • Πρασονήσιον (Φάρος)

 • Λαχανιά

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομική αποστολή, τηλεομοιοτυπική αποστολή/fax, ηλεκτρονική αποστολή/e-mail) τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως τις 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 στα ΚΕΠ του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να πιστοποιηθούν, να ενταχθούν στο έργο και να λάβουν δωρεάν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.