Πρόσκληση των ενδιαφερομένων μικροπωλητών για την γιορτή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στην Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών

Πρόσκληση των ενδιαφερομένων μικροπωλητών για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις πολιτιστικές-θρησκευτικές εκδηλώσεις και στην εμποροπανήγυρη Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στην Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών .

Από τις 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019 μέχρι τις 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019 θα πραγματοποιηθούν η πολιτιστικές –θρησκευτικές εκδηλώσεις και η εμποροπανήγυρη «Υψώσεως Τιμίου Σταυρού» στην Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών , στο πλαίσιο των οποίων θα διατεθούν διακόσιες ογδόντα θέσεις (280) θέσεις υπαίθριου εμπορίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Για την συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, ορίζεται η 20η Αυγούστου 2019 , οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο της Δ.Κ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ . Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παράνω ημερομηνίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

· Δημοτική Ενημερότητα (άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)

· Βεβαίωση δραστηριότητας ετήσιας διάρκειας από την Διεύθυνση Εμπορίου.

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτούμενο άτομο.

Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

Έχει οριστεί Επιτροπή πολιτιστικών-θρησκευτικών εκδηλώσεων και εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των ενστάσεων των ενδιαφερομένων, την παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους, τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης τους γενικά για την εν γένει διαχείριση της πανηγύρεως.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Καλυθιών

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ