Πρόσκληση για τις εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου στην Αρχίπολης

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου του 2019 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη του Αγίου Δημητρίου στην Τ.Κ. Αρχίπολης, στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν δέκα (10) θέσεις υπαίθριου εμπορίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεω

Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 μέχρι τις 14:00, οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της Δ.Κ. Αφάντου. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει. Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας Ν 4497/2017.
Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285 Κ.Δ.Κ).

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς και επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.
Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Έχει οριστεί Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τους συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των ενστάσεων των ενδιαφερομένων, την παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους, τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασής τους και γενικά για την εν γένει διαχείριση της πανηγύρεως.

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης

Γεώργιος Πόκκιας