Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Θέμα: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση .
Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση

α) λόγω του κατεπείγοντος του 1ου θέματος ως
προς την άμεση υλοποίηση των εργασιών δεδομένης της σοβαρής κατάστασης του
δρόμου προς το λιμένα του Αθηνιού,

β) λόγω του κατεπείγοντος του 2ου θέματος ως προς τη καταβολή του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος από ενοίκια έως 20/08/2019,
γ) λόγω του κατεπείγοντος του 3ου θέματος ως προς τις οφειλόμενες απαιτούμενες
διοικητικές ενέργειες ,

δ) λόγω του κατεπείγοντος του 4ου θέματος ως προς την πληρωμή
δαπανών που αφορούν περιόδους από Φεβρουάριο έως Ιούνιο 2019,

ε) λόγω του
κατεπείγοντος του 5ου θέματος ως προς την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων που
εργάστηκαν στις εκλογές} της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί, στις
09 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα
Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο
(Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012
με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο:
«Προσωρινά μέτρα ασφάλειας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού προς λιμένα
Αθηνιού».
2. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής
Ενότητας Κυκλάδων.
3. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή Επιχορήγησης Επιχείρησης
Ενταχθείσας στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.4. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82/2019 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου (Α∆Α: 6Τ3Η7ΛΞ-ΙΓΣ).
5. Έγκριση ανάληψης δαπανών (δεσμεύσεων) οικονομικού έτους 2019 ΠΕ ∆ωδ/σου.

Ο Πρόεδρος

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.
1. Μιχαήλ Μπαριανάκης
2. Χρήστος Μπάρδος
3. ∆ημήτριος Τσοπανάκης
4. Χαρίκλεια Γιασιράνη
5. Χρήστος Ευστρατίου
6. Άννα Μαυρουδή
7. Γεώργιος Μακρυωνίτης
8. Ειρήνη Σβύνου

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.
1. ∆ημήτριος Χαματζόγλου
2. Ιωάννης Γιαγιάς
3. Νικόλαος Βενάκης
4. Σταύρος Φρούντζας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
4. Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
5. Εκτελεστικός Γραμματέας
6. Νομική Υπηρεσία
7. κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου
8. Μέσα Ενημέρωσης.